Jetzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhenrausch 2018, OÖ. Kulturquartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stifterhaus Linz, Ausstellungsdokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhenrausch 2018, OÖ. Kulturquartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC-Futurlab, Projektdokumetation SAP/Walldorf

 

 

 

 

 

 

 

 

Stifterhaus Linz, Fotografie für Webseite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC-Futulab, Projektdokumentation SAP/Walldorf